työllisyys, koulutus & ympäristö


Työllisyysohjelmien resurssit on varmistettava sekä kunnan elin- ja vetovoimaisuutta on kohennettava kansainvälisen yhteistyön ja hankerahoituksen kautta. Uudenlaisien työtilojen ja työtapojen kehittymistä on tuettava ja kunnan jo olemassa olevaa asiantuntijatyövoimaa on hyödynnettävä paremmin.

Lasten ja nuorten yhdenvertaisuus on taattava kunnassa. Lapsia ja nuoria tulee kuunnella kunnan päätöksentekoprosesseissa ja heille on turvattava laadukkaat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut. Kunnan on aktiivisesti oltava mukana kehittämässä nuorten osallisuutta tukevaa toimintaa sekä keinoja puuttua kouluväkivaltaan yhdessä viranomaisten kanssa.

Opiskelijoiden ja perheiden jaksamiseen on suunnattava enemmän resursseja. Kunnan on oltava aktiivisesti mukana kehittämässä erilaisia matalan kynnyksen tukipalveluiden muotoja, kuten maksutonta harrastustoimintaa ja neuvontaa. Kunnan tulee entistä paremmin tunnistaa perheiden moninaisuus ja ottaa se huomioon tulevaisuuden palveluiden suunnittelussa.

Joensuun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii kunnianhimoista ja pitkäjänteistä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Ilmastoteot eivät voi jäädä vain yksilöiden harteille, vaan myös yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden on otettava aktiivinen rooli ilmastoystävällisten ratkaisujen kehittämisessä.